Logtalk

Linki sponsorowane:
Screenshot Software:
Logtalk
Szczegóły programowe:
Wersja: 3.20 Aktualizowane
Filmu: 26 Oct 18
Wywoływacz: Logtalk
Licencja: Wolny
Popularność: 11
Rozmiar: 4410 Kb

Rating: 4.0/5 (Total Votes: 4)

Linki sponsorowane:


        Logtalk jest zorientowanym obiektowo logicznym językiem programowania, który może wykorzystywać większość implementacji Prologu jako kompilator zaplecza. Jako język wieloparadygmatowy Logtalk zawiera wsparcie dla prototypów i klas, protokołów (interfejsów), programowania komponentowego poprzez kompozycję opartą na kategoriach, programowania sterowanego zdarzeniami i programowania wielowątkowego na wysokim poziomie.
    

Co nowego w tym wydaniu:

* ULEPSZONO: Unikaj niepoprawnych brakujących ostrzeżeń "meta_predicate / 1", gdy rzeczywiste meta-połączenia nie współdzielą zmiennych z klauzula klauzuli.


* ULEPSZONO: Zezwalaj na używanie wyrażeń lambda w regułach gramatycznych bez konieczności użycia `call // 1`.


* FIXED: Błąd optymalizacji kompilacji meta-argumentu zamknięcia, gdy wynikowym celem jest wywołanie wbudowanego predykatu Prolog z powodu wstawiania definicji orzecznika użytkownika.


* FIXED: Błąd optymalizacji w kompilacji meta-argumentu zamknięcia, gdy wynikowym celem jest wywołanie konstruktu kontrolnego Prolog `: / 2`.

Co nowego w wersja 3.19:

* ADDED: Wsparcie dla definiowania dodatkowych wbudowanych predykatów Prolog dla kłaczków
sprawdza cele, które zawsze są prawdziwe lub fałszywe dla plików adaptera za pomocą
Podejście hook `` $ lgt_candidate_tautology_or_falsehood_goal_hook '/ 1`.


* DODANO: Właściwość obiektu `moduł` dla obiektów, które wynikają z kompilacji
modułów Prolog.


* DODANO: Wygoda błąd rzuca wbudowane metody `syntax_error / 1` i
`system_error / 0`. Te metody rzucają standardowe warunki wyjątków `error / 2`
i są równoważne sekwencji wywołań metod `context / 1` i` throw / 1`.


* USUNIĘTE: Obsługa wycofanych Logtalk 2.x `calls / 1`,` uses / 1` oraz
`dyrektywy alias / 3`.


* USUŃ: Wsparcie dla przestarzałej konstrukcji sterującej Logtalk 2.x `: / 1`.


* USUNIĘTE: Obsługa przestarzałych Logtalk 2.x `unknown`,` singletons`,
Flagi kompilatora `tmpdir` i` version`.

Co nowego w wersji 3.14:

NOWOŚĆ: Obsługa _parametrowych parametrów_ zapewniających alternatywę dla
Wbudowane metody `parameter / 2` i` this / 1` w celu uzyskania dostępu do parametrów jednostki.
Zmienne parametru są zmiennymi używanymi w identyfikatorze jednostki parametrycznej
które zaczynają się i kończą znakiem podkreślenia (`_VariableName_`). Dowolne wystąpienie
zmiennej parametru w klauzuli entity jest niejawnie ujednolicone z
parametr entity. Pozwala to na dodanie parametrów jednostek, ich przegrupowanie lub
usunięte bez konieczności wprowadzania zmian w klauzulach, które się do nich odnoszą.
Zmienne parametrów są obsługiwane tylko dla elementów parametrycznych zdefiniowanych w
pliki źródłowe.

Co nowego w wersji 3.13:

NOWOŚĆ: Obsługa kompilatora do wykrywania wywołań lokalnych predykatów statycznych bez klauzul pasujących (podobnie jak zwykłe niepowodzenia ).

Co nowego w wersji 3.11.1:

* ULEPSZENIE: ostrzeżenia o kompilatorze i komunikaty o błędach w celu ich ujednolicenia w celu ułatwienia analizowania przez redaktorów i IDE oraz uniknięcia drukowania potencjalnie dużych terminów.


* ULEPSZONO: Kompilator nie wymaga już wywołań do bazy danych i predykatów odbicia, gdzie pierwszy argument jest terminem zakwalifikowanym do modułu, który ma być opakowany za pomocą konstruktu sterującego pomijaniem kompilatora `{} / 1`.


* ULEPSZONO: Sprawdzanie błędów kompilatora dla wywołań baz danych i odbić, gdzie pierwszy argument jest terminem zakodowanym w module.


* ULEPSZONO: Zminimalizuj liczbę ponownych załadowań plików wywołanych przez połączenia z predykatami `logtalk_make / 0-1`.


* FIXED: Przypadek, w którym predykaty `logtalk_make / 0-1` nie mogłyby przeładować pliku, którego kompilacja spowodowała błąd kompilatora.

Co nowego w wersji 3.11:

* CHANGED: Wbudowany predykat `current_event / 5`, który zawsze tworzy pierwszy argument przy wywołaniu z nim niezwiązany.


* DODANO: Wsparcie dla nadpisania domyślnego katalogu scratch poprzez zdefiniowanie
alias biblioteki `scratch_directory` w pliku inicjującym Prolog
(zakłada się, że jest załadowany przed załadowaniem Logtalk). Po dyskusji z
Douglas R. Miles o wspieraniu instalacji Logtalk w katalogu tylko do odczytu
i jednoczesne uruchamianie wielu instancji Logtalk bez konfliktów.


* DODANO: Wbudowana metoda kontekstowa `kontekst / 1` zapewniająca dostęp
do kontekstu wykonania wywołania predykatu. Głównie używane jako domyślne
kontekst błędu podczas sprawdzania argumentów predykatu typu.


* DODANO: Obsługa drukowania komunikatów rodzaju "debugowanie" i "debugowanie (_)". Te
komunikaty są drukowane domyślnie tylko wtedy, gdy flaga `debug` jest włączona.


* DODANO: Właściwość `zawiera (plik)` do `logtalk :: loaded_file_property / 2`
predykat umożliwiający wyliczanie, poprzez cofanie, wszystkich plików zawartych przez a
załadowany plik (używając dyrektyw `include / 1`).

Co nowego w wersji 3.10.7:

* RENAMED: `` logtalk_make / 1` cel `brak` na` check`.


* DODANO: Wsparcie dla rozszerzenia celów `logtalk_make / 1` o zdefiniowane przez użytkownika
akcje używające nowego predykatu multifile `logtalk_make_target_action / 1`.


* DODANO: linta kompilatora sprawdza cele encji tautologii i fałszu.
Obecnie zaznaczone są wywołania do ujednolicenia, porównania i typu Prolog
testowanie wbudowanych predykatów. Sugerowane przez Barry'ego Evansa.

Co nowego w wersji 3.10.5:

* FIXED: Regresja wprowadzona w wersji 3.10.2, gdy wykonywanie meta-wywołania wbudowane metody kontekstowe.

* POPRAWIONO: Usterka kompilatora spowodowana zastosowaniem sprawdzania przenośności do wywołań wbudowanych predykatów i funkcji Prolog znajdujących się w klauzulach pomocniczych (zwykle generowanych przez mechanizm rozwijający termin).

Co nowego w wersji 3.10.3:

* ULEPSZONO: Uproszczony kod wygenerowany dla predykatów wielopierwiastkowych.


* FIXED: Regresja w poprzednim wydaniu w kompilacji multifile
klauzule predykatów wywołujące wywołania konstruktów sterujących `:: / 1-2`.

Co nowego w wersji 3.09.1:

* ADDED: Obsługa obiektów `number_of_rules / 1` i` number_of_user_rules / 1`
i właściwości kategorii.


* DODANO: Obsługa właściwości predykatu `number_of_rules / 1`.


* DODANO: Wykrywanie dyrektyw `meta_predicate / 1`, które błędnie określają cel
meta-argument, który jest faktycznie zamknięciem przekazanym do meta-predykatu `call / 2-N`
połączenia. Podziękowania dla Arun Majumdar za raport.


* DODANO: Wykrywanie brakujących dyrektyw zakresu predykatów w obecności
Dyrektywy `mode / 2`.

Co nowego w wersji 3.09.0:

* ZMIENIONA: Pliki ustawień są teraz również wyszukiwane u użytkownika katalog domowy
gdy nie zostanie znaleziony w katalogu startowym lub w katalogu użytkownika Logtalk.
Ustawienie flagi `settings_file` na` restrict` ogranicza teraz wyszukiwanie
plik ustawień do katalogu użytkownika Logtalk i katalogu domowego użytkownika.
Te zmiany są przydatne, gdy zespół współużytkuje instalację Logtalk z obydwoma
zmienne środowiskowe `LOGTALKHOME` i` LOGTALKUSER` wskazujące na
ten sam katalog. Podziękowania dla Barry'ego Evansa za sugestię.

Co nowego w wersji 3.08.0:

* ZMIENIONA: Upewnij się, że w komunikatach o błędach i ostrzeżeniach kompilatora informacje o pliku i linii są zawsze ostatnim wierszem zgłaszanego problemu.

Co nowego w wersji 3.07.0:

* ADDED: Flaga "tylko do odczytu Unicode" do opisu kompilatora Prolog
obsługa standardu Unicode.


* DODANO: Obsługa instancji argumentów `++` (masa) i `-" (niezwiązana)
tryby (zadeklarowane jako operatory prefiksów) do użycia z predykatem "mode / 2"
dyrektywa.


* DODANO: Obsługa specyfikacji determinizmu `one_or_error` w` mode / 2`
dyrektywy predykatów. Przydatny do dokumentowania predykatów sprawdzania typu.


* ULEPSZONE: Wykrywaj próby wywoływania egzystencjalnie kwantyfikowanych celów poza domeną
zakres wywołań `bagof / 3` i` setof / 3`.


* FIXED: podczas kompilowania dyrektyw `uses / 2` nie twórz klauzuli linkowania dla
użycie środowiska wykonawczego dla wbudowanych predykatów w `user`, gdy nie jest zdefiniowany żaden alias.


* FIXED: Podczas propagacji niepowodzenia kompilacji pliku do jego plików nadrzędnych,
upewnij się, że przodkowie plików zostaną przeładowani, poczynając od najwyższego przodka
przez mechanizm make.


* FIXED: Unikaj ponownego ładowania plików podczas wywoływania `logtalk_make / 0` lub
`logtalk_make / 1` z celem` all`.


* FIXED: Wykrywanie brakujących predykatów w wywołaniach `^^ / 1` podczas wywoływania
`logtalk_make / 1` z celem` missing`.

* FIXED: Błąd w interfejsie API Reflect, w którym niektóre predykaty odwołują się do siebie
informacje nie zostały zarejestrowane. Podziękowania dla Edwarda Schwartza za zgłoszenie błędu.

Co nowego w wersji 3.06.2:

To wydanie kontynuuje prace nad udoskonaleniem narzędzi programistycznych w ramach sponsorowanie Kyndi, Inc. Zawiera nową wersję narzędzia otoki przeznaczonego do przenoszenia prostych aplikacji Prolog oraz ulepszeń i poprawek do narzędzi lgtunit i diagramy. Zawiera również nowe testy jednostkowe, poprawki kompilatora i dokumentacji oraz aktualizację zgodności dla Lean Prolog.

Co nowego w wersji 3.04.1:

* FIXED: Błąd kompilatora, w którym predykat, który jest rozszerzany terminem przez wywołanie metody "compile_aux_clauses / 1", może zostać błędnie zgłoszony jako nieistotny.


* POPRAWIONO: Połączenia z wbudowanym predykatem `threaded_notify / 1` z poziomu pseudoobiektu` user` nie mogą wymagać związanego argumentu zgodnie z dokumentacją.


* FIXED: wywołuje wbudowane predykaty `object_property / 2` i category_property / 2` z argumentami właściwości` number_of_clauses / 1` lub `number_of_user_clauses / 1`, które mają być deterministyczne.

Co to jest nowy w wersji 3.03.0:

* DODANO: Obsługa nowego `` logtalk_make / 1` target, `missing`, aby wyświetlić listę brakujących elementów i predykatów. Dostępne również za pomocą skrótu `{?}`.

* DODANO: Wsparcie dla nowego celu `logtalk_make / 1`,` okrągłego`, aby wyświetlić listę odwołań cyklicznych (biorąc pod uwagę cele wysyłania wiadomości) między parami i trójkami obiektów. Dostępne również za pomocą skrótu `{@}`.

* ULEPSZONE: Dołącz skrót do pośrednich nazw plików Prolog, aby uniknąć kolizji nazw plików podczas zbierania wszystkich pośrednich plików w tym samym katalogu do osadzania. Obecnie wymaga ECLiPSe, GNU
Prolog, JIProlog, Quintus Prolog, SICStus Prolog, SWI-Prolog, XSB lub YAP jako kompilator backendu.

* FIXED: Meta-predykat błędu optymalizacji połączenia, gdy meta-argument jest albo skompilowanym zamknięciem, albo zamknięciem celu określonego w kontekście
pseudo-obiekt `user`. Zastosuj również bardziej rygorystyczne sprawdzanie błędów do meta-argumentów zamknięcia.

* FIXED: Dość drukowanie parametrów parametrycznych i parametrycznych identyfikatorów kategorii w komunikatach o błędach i ostrzeżeniach.

Co nowego w wersji 3.02.2:

* ULEPSZONE: Wpisy w tabeli runtime dla załadowanych plików są teraz dodawane do wygenerowanych pośrednich plików Prolog przy użyciu predykatu wieloplikowego w celu lepszego osadzania. W szczególności ułatwia to stopniowe osadzanie.
 * ULEPSZONO: Predykaty make teraz również przeładowują pliki nadrzędne plików z błędami kompilacji lub ładowania. Gwarantuje to, że gdy uszkodzony plik przerwie kompilację wszystkich plików w pliku programu ładującego, pliki wymienione po uszkodzeniu pliku zostaną skompilowane, gdy wadliwy plik zostanie naprawiony, a predykaty dotyczące wykonania zostaną wywołane.

Co nowego w wersji 3.01.2:

To wydanie kończy implementację wiązania statycznego; dodaje obsługę używania nazw plików tak jak jest z kompilacją i ładowaniem predykatów; naprawia błędy kompilatora; oferuje aktualizacje dokumentacji; usprawnia narzędzia do debugowania, testowania i dokumentowania; dodaje nowy zestaw testów jednostkowych do sprawdzania zgodności Prologu z oficjalnymi i faktycznymi standardami; aktualizuje kolorowanie składni dla wszystkich obsługiwanych edytorów tekstu i znaczników składni; i zawiera aktualizacje zgodności dla ECLiPSe, JIProlog i YAP.

Wymagania :

Kompatybilny kompilator Prolog.

Podobne oprogramowanie

Inne programy z deweloperem Logtalk

Logtalk
Logtalk

3 May 15

Komentarze do Logtalk

Komentarze nie znaleziono
Dodaj komentarz
Włącz zdjęć!